ทันตแพทย์

รศ.วิรัช พัฒนาภรณ์

 • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน )
 • ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตกรรมจัดฟัน)
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
รศ.วิรัช พัฒนาภรณ์

ทพญ.กอบกุล พัฒนาภรณ์

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทพญ.กอบกุล พัฒนาภรณ์

ทพ.สมชัย ดวงทวีทรัพย์

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทพ.สมชัย ดวงทวีทรัพย์

ทพญ.ศิริวรรณ สิริพลังคานนท์

 • อนุมัติบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กซิโลเฟเชียล)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน (ศัลยศาสตร์ช่องปาก)
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทพญ.ศิริวรรณ สิริพลังคานนท์

อ.ธีระพล ลี้ประเสริฐ

 • M.P.A. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( ทันตกรรมประดิษฐ์)
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
อ.ธีระพล ลี้ประเสริฐ

อ.ดร. ธนพรรณ วัฒนชัย

 • Ph.D(Orthodontic Science)
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
อ.ดร. ธนพรรณ วัฒนชัย