เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
  ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมประดิษฐ์
การรักษารากฟัน
การรักษาโรคปริทันต์
ศัลยกรรมช่องปาก
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และสมดุลของใบหน้า
ทันตกรรมแบบทั่วไป
ทันตแพทย์ประจำคลินิก
อัตราค่าบริการ
คำถามที่พบบ่อย
สาระน่ารู้
จากใจคนไข้ถึงคลินิกวิรัช-กอบกุล
แผนที่
ติดต่อเรา
   

 

Home > ทันตแพทย์ประจำคลินิก
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

รศ.วิรัช พัฒนาภรณ์

  อนุมัติบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน )
  ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตกรรมจัดฟัน)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพญ.กอบกุล พัฒนาภรณ์

  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพ.สมชัย ดวงทวีทรัพย์

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพญ.ศิริวรรณ สิริพลังคานนท์

  อนุมัติบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กซิโลเฟเชียล)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน (ศัลยศาสตร์ช่องปาก)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

อ.ธีระพล ลี้ประเสริฐ

  M.P.A. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
( ทันตกรรมประดิษฐ์)

  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

อ. ตรีภพ ปิติวรรณ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( ทันตกรรมทั่วไป)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพ. สุรชัย ธำรงกิจเจริญ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

อ.ดร. ธนพรรณ วัฒนชัย

  Ph.D(Orthodontic Science)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพญ.ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์

  Certificate of Speacialty Training Orthodontic
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพญ.รัชกุล พัฒนาภรณ์

  ประกาศนียบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน) (Certificate of advance program for international orthodontics, New York University)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

อ.สการัตห์ ประโมจนีย์

  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
( รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า )
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพญ.สิตางศุ์ ภักดี

  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพญ.นงนภานันท์ คำปินไชย

  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ผศ.ทพญ.ดร. ปิยะนารถ จาติเกตุ

ปริญญาเอก (สาขาการจัดการความรู้)
  ปริญญาโท (สาขานิเทศศาสตร์)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพญ.ชุติมา ยอดสุวรรณ

  ปรัชญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ปริทันตวิทยา )
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพญ.อังค์วรา อินทรสมพันธ์

  ปรัชญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ทันตกรรมสำหรับเด็ก )
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพญ.ชุตินารถ คูรัตนชัชวาล

  ปรัชญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพญ.หัสมนัญ เฉลิมวงศ์

  วุฒิบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพญ.ธนัชช์ปิยา สมสุข

  วุฒิบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน) (ทันตกรรมจัดฟัน)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพญ.ทัศนา แซ่ลิ้ม

  ปรัชญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพญ. วิรยา มงคลสวรรค์

  ปรัชญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ตำแหน่ง-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา

ทพญ.ปาริชาติ เมฆกมล

  ปรัชญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา)
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ทันตแพทย์ประจำคลินิก อัตราค่าบริการ คำถามที่พบบ่อย สาระน่ารู้   แผนที่ ติดต่อเรา